-

Niemiecka Centrala Turystyki

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa „izba turystyki” Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii (BMWi), które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT zajmuje się tworzeniem strategii i produktów oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej. DZT posiada 30 przedstawicielstw zagranicznych na całym świecie.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

CSNE jest międzywydziałową placówką Uniwersytetu Wrocławskiego powstałą w 2002r. jako wspólny projekt UWr i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Najważniejszym celem CSNE jest inicjowanie, organizowanie oraz popularyzowanie problematyki niemieckiej i relacji polsko-niemieckich.

Efekty badań prezentowane są na konferencjach, workshopach, jak również w licznych publikacjach ukazujących się w ramach serii wydawniczych CSNE. Pracownicy CSNE prowadzą ponadto działalność dydaktyczną na kierunku dyplomacja europejska oraz w ramach seminarium doktorskiego. Staramy się popularyzować wiedzę o Niemczech w Polsce. Istotnym medium, które Centrum wykorzystuje jest portal informacyjny: niemcy-online.

Pola działalności CSNE są szerokie i zróżnicowane. Placówka z powodzeniem łączy zadania badawcze z programem działań popularyzujących wiedzę o Niemczech, relacjach polsko-niemieckich i problemach europejskich. CSNE w swych działaniach skierowanych ku szerszemu kręgowi odbiorców, także spoza środowiska akademickiego, jest elastyczne i częstokroć nowatorskie, z dużą dynamiką realizuje swe zadania.

Staramy się korzystać z pozytywnych efektów układu o dobrym sąsiedztwie zawartego między Polską a RFN. Stabilny rozwój zapewnia Centrum wsparcie partnerów niemieckich, jak i macierzystego Uniwersytetu Wrocławskiego, jednej z największych i najlepszych uczelni w Polsce.

Dekada istnienia została przez CSNE znakomicie wykorzystana do organizacji działalności, wytyczenia profilu badań, nawiązania i umocnienia kontaktów naukowych, oraz wyłonienia skutecznych metod pracy ze studentami. Bilans wypada bardzo pozytywnie.

Nasza placówka nie tylko wrosła w strukturę podobnych instytucji, ale i jest ważnym miejscem na ich mapie.
W ostatnich latach udało się stworzyć wyraźny profil naukowy Centrum, zorganizować sprawnie działające seminaria doktorskie, aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia studentów.
Jesteśmy cały czas aktywni w przestrzeni publicznej Polski i Niemiec.

Link

Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej

Założyny w roku 1989 Instytut Federalny ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej (BKGE) jest resortową badawczą instytucją podlegającą pełnomocnikowi Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM) z siedzibą w Oldenburgu.
BKGE doradza rządowi Republiki Federalnej Niemiec we wszystkich sprawach dotyczących badań, prezentacji i dalszego rozwoju kultury oraz historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej i koordynuje prace badawcze dotowane przez rząd federalny. Poza tym BKGE doradza rządowi w transnacjonalnych kwestiachhistorycznych. Praca Instytutu w dużej mierze dotyczy naukowych polsko-niemieckich projektów , sesji I publikacji. Długoletnia praca naukowa doprowadziła do sieciowania Instytutu w Niemczech oraz w sąsiednich krajach wschodnich, co przyczyniało się do zbudowania tematycznie szerokiej kompetencji w licznych kwestiach współczesnej historii Europy Środkowo-Wschodniej I Wschodniej. Egzpertyzę tą na zlecenie BKM BKGE przynosi koordynacji I prowadzeniu Europejskiej Sieci Pamięć I Solidarność (www.enrs.eu), inicjatywy ministrów kultury Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji I Węgier. Europejska Sieć Pamięć I Solidarność zajumuje się badaniem i upowszechnianiem historii XX wieku w kontekście europejskim.

www.bkge.de

Niemiecki Instytut Historyczny

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie założony w 1993 roku jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów Historycznych za granicą. Wspólnie z nimi należy do fundacji prawa publicznego „Fundacja im. Maxa Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą” i za jej pośrednictwem finansowany jest ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań.

Celem NIH w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych dotyczących historii Polski oraz powiązań polsko-niemieckich w kontekście europejskim i transregionalnym. Ponadto Instytut promuje dialog historyczno-naukowy w wymiarze narodowym i międzynarodowym. W Polsce krzewi wiedzę o historii Niemiec, a w Niemczech informacje dotyczące historii Polski. Ponadto Instytut zajmuje się promocją młodych naukowców podejmujących badania nad historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Link

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” – powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W ciągu 21 lat powstało kilkadziesiąt nowatorskich projektów o międzynarodowym zasięgu. Fundacja „Borussia“ została założona wiosną 2006 r. przez Roberta Trabę i Kazimierza Brakonieckiego. Kontynuuje ona i wspiera działalność, prowadzoną do tej pory przez stowarzyszenie. Ideą przewodnią naszych działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich. W kręgu zainteresowań twórców i członków „Borussii” do dnia dzisiejszego nieprzerwanie znajduje się problematyka historyczna, kulturalna i społeczna, prowadzimy szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz budowania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Za swoją działalność byliśmy wielokrotnie nagradzani. ”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.

Link

FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego. Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich.

Link

PNFN

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) stawia sobie za cel wzmocnienie dialogu w procesie badawczym pomiędzy naukowcami i studentami z Polski i Niemiec. Od 2009 r. wspieramy projekty łączące naukowców - i ich pytania badawcze - z obydwu krajów. W ten sposób przyczyniamy się do współpracy na płaszczyźnie naukowej, do porozumienia pomiędzy narodami, a także do integracji europejskiej. W działaniach Fundacji szczególna rola przypada tworzeniu sieci kontaktów oraz wspieraniu młodych naukowców.

Link

PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia oraz współpracy młodych Polaków i Niemców. W tym celu dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera spotkania młodzieży. Ponadto dla organizatorów i animatorów tych spotkań przeprowadza szkolenia, konferencje, seminaria oraz wydaje publikacje. Dzięki wsparciu PNWM odbyło się dotychczas prawie 70 tysięcy projektów, w których udział wzięło prawie 2,7 miliona uczestników.

Link

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich

FZTNP powstał 18 stycznia 1986 r. Zrzeszeni w nim obywatele i stowarzyszenia szybko stali się inicjatorami i motorem niemiecko-polskiego pojednania. Wyszło od nich także wiele ważnych inicjatyw politycznych.

Dziś Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich jest organizacją o dużym znaczeniu dla współpracy niemiecko-polskiej. Od czasu założenia Związku ukazało się już ponad 100 numerów naszego dwujęzycznego magazynu DIALOG oraz ponad 30 pozycji książkowych o tematyce niemiecko-polskiej. Ponadto od 1992 roku odbywają się – zarówno w Niemczech jak i w Polsce - kongresy i konferencje Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich.
Od 2005 roku Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich przyznaje corocznie Nagrodę DIALOGU. Nagrodą tą wyróżniane są osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które szczególnie angażują się w dialog międzynarodowy i międzykulturowy w Europie oraz działają na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich.

Link

Goethe-Institut

Goethe-Institut wyznacza uznawane na całym świecie standardy w nauce niemieckiego jako języka obcego. Prowadzi kursy językowe, tworzy materiały dydaktyczne, doskonali nauczycieli oraz uczestniczy w badaniach naukowych i inicjatywach polityki językowej. Goethe-Institut prezentuje trendy pojawiające się w Niemczech i wspiera międzynarodową współpracę kulturalną poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz współuczestnictwo w wystawach, festiwalach filmu, muzyki, teatru, literatury i tłumaczeń. Biblioteki i ośrodki informacyjne, fora dyskusyjne, różnorodne publikacje, w tym audio i wideo oraz programy pobytów studyjnych przybliżają obraz współczesnych Niemiec i przyczyniają się do rozwoju międzynarodowego dyskursu dotyczącego kluczowych zagadnień coraz bardziej zglobalizowanych społeczeństw. Na terenie Polski działają Goethe-Institut w Warszawie i Goethe-Institut w Krakowie.

Link

Instytut Polski w Berlinie

Instytut Polski w Berlinie pełni funkcje kompetentnego centrum promocji wiedzy o Polsce przez działalność informacyjno-edukacyjną. Głównym zadaniem Instytutu jest wprowadzanie polskiej kultury do najważniejszych ośrodków w Niemczech oraz dbałość o zapewnienie znaczącej polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych, a także działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami. Ponadto misją dyplomacji publicznej i kulturalnej jest skuteczne oddziaływanie na możliwie najszersze miejscowe środowiska artystyczne, eksperckie i opiniotwórcze.


W ramach własnego programu Instytut Polski w Berlinie oraz jego filia w Lipsku prezentują projekty z dziedziny sztuk wizualnych, muzyki, teatru oraz filmu i literatury. Istotną rolę odgrywa także dialog polityczno-społeczny podkreślający rolę Polski jako wiarygodnego członka Unii Europejskiej.
Instytut Polski realizuje liczne projekty we współpracy z niemieckimi i polskimi partnerami instytucjonalnymi i prywatnymi, pozyskuje środki na promocję kultury oraz partnerów lokalnych tworzących coraz większą sieć promocji kultury polskiej. Instytut Polski wspiera również już istniejące wydarzenia i festiwale uzupełniając ich programy o elementy polskie. Instytuty Polskie są placówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Link

Instytut Polski w Düsseldorfie

Instytut Polski w Düsseldorfie otwarty został w 1993 roku. Celem powołanego przez MSZ instytutu jest szeroko pojęta promocja Polski w Niemczech, prezentacja polskiej historii i kultury oraz wpływanie na wzrost zainteresowania Polską. W swojej działalności instytut wychodzi daleko poza własną, atrakcyjną siedzibę. Oprócz organizowanych na miejscu projektów edukacyjnych, seminariów i dyskusji, poza wystawami we własnej galerii, instytut jest aktywnym uczestnikiem niemieckich programów muzealnych oraz współkształtuje repertuar festiwali muzycznych, literackich, teatralnych i filmowych.

Link

Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG

DIALOG to kwartalnik wydawany od 1987 roku przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. Służy wymianie informacji i poglądów na tematy polsko-niemieckie, przy czym nie jest rzecznikiem żadnej ze stron, lecz stara się obalać stereotypy i uprzedzenia oraz uzupełniać luki informacyjne. DIALOG jest ponadpartyjny i niezależny, krytyczny, ale konstruktywny, zaangażowany, ale nie stronniczy – tymi zasadami starają się kierować jego wydawcy i redaktorzy.

Link

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt

Niemiecki Instytut Spraw Polskich to centrum badań nad polską historią, polityką, kulturą i społeczeństwem oraz stosunkami polsko-niemieckimi.
Instytut krzewi kontakty z Polską za pomocą oferty programowej, realizowanej głównie na terenie Niemiec. Łączy przy tym wiedzę praktyczną z badaniami naukowymi, oferuje programy edukacyjne dla uczniów, studentów i nauczycieli, realizuje projekty wydawnicze oraz zaprasza na fora polityczne i imprezy publiczne. Prowadzi specjalistyczną bibliotekę literatury polskiej, przekładów polsko-niemieckich i dokumentacji wzajemnych kontaktów kulturowych, która jest jednocześnie uniwersalnym księgozbiorem publikacji o Polsce i stosunkach polsko-niemieckich.
Instytut poświęca szczególną uwagę analizie stosunków polsko-niemieckich w kontekście z innymi krajami sąsiedzkimi oraz integracji europejskiej. Poza tym przedmiotem badań i działalności placówki jest polski wkład w historię, kulturę, politykę i myśl humanistyczną Europy.

Link

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego działającą bez nastawienia na zysk.
Celem Fundacji jest wspieranie pokojowego oraz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Krzyżowa tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i działaniom. Naszą siedzibą jest siedemnastowieczny kompleks pałacowo-folwarczny, niegdyś majątek rodziny von Moltke, na terenie którego działa obecnie: największy w Polsce Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Miejsce Pamięci, Akademia Europejska oraz Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” Sp. z o.o.
W czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej“. W 1989 roku odbyła się w Krzyżowej historyczna „Msza Pojednania” z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) Fundacji „Krzyżowa” przy współpracy z szeregiem instytucji, w tym z administracją publiczną, realizuje corocznie ponad sto projektów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z których większość ma charakter międzynarodowy. Obejmują one zarówno warsztaty i kursy artystyczne, jak i seminaria, konferencje i dyskusje dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Europy i Świata, historii ruchów oporu przeciwko reżimom totalitarnym i wiele innych tematów. Realizowane projekty prowadzone są przez młody, międzynarodowy i wielojęzyczny zespół pracowników MDSM, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy międzykulturowej. Fundacja „Krzyżowa” promuje wartości europejskie, umożliwia młodzieży spotkania w międzynarodowym gronie, na których przybliżane są im pojęcia takie jak demokracja oraz postawa obywatelska. Młodzi ludzie wspólnie uczą się o instytucjach europejskich, analizują wpływ europejskich procesów integracyjnych na ich codzienność, zastanawiają się jak zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne. Realizacja projektów jest wypełnianiem misji naszej instytucji. Fundacja ”Krzyżowa” jest członkiem następujących instytucji: Polskiej Grupy Zagranica, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP), Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży oraz sieci fundacji Anny Lindh.

Link

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu powstał w 1986 roku z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju z Berlina i wsparciu Miasta Oświęcim, dzięki ofiarności wielu osób prywatnych oraz instytucji z Polski i Niemiec, zaangażowanych w kształtowanie procesu pojednania polsko-niemieckiego i w dialog chrześcijańsko-żydowski.
MDSM jest ośrodkiem kształceniowym.
Nasza praca opiera się na dwóch założeniach:
• Auschwitz był zbyt bolesnym doświadczeniem dla ludzkości, ażeby można je było puścić w niepamięć.
• Z historii można się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość. Poprzez wzajemne poznanie się i zajmowanie historią możliwe staje się pokonywanie lęków, uprzedzeń i wrogości pomiędzy ludźmi.
MDSM jest miejscem przełamywania barier i wzajemnych uprzedzeń – miejscem refleksji i dialogu.
Dom wpisał się na trwałe w życie miasta Oświęcim. Od chwili powstania MDSM odwiedziło około 3000 grup młodzieży i dorosłych z prawie 30 krajów świata.
Od 1995 roku pracą MDSM kieruje polsko-niemiecka Fundacja na Rzecz MDSM.
Działalność pedagogiczna Domu wspierana jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
MDSM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Link

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

Działalność utworzonego w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) koncentruje się wokół szeroko pojętych badań nad Polską. Interdyscyplinarna analiza kulturowych, prawnych, ekonomicznych czy politycznych aspektów polskiej historii i współczesności dokonywana jest w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji oraz publicznych dyskusji.
Obok koordynacyjnej i kierowniczej roli Katedry Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, profil Centrum tworzą w głównej mierze katedry Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Collegium Polonicum w Słubicach, które od momentu założenia Viadriny zajmują się polską tematyką. Interdyscyplinarne konferencje, różnorodne warsztaty, wykłady i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez znanych naukowców gościnnych, własna seria wydawnicza „Interdisciplinary Polish Studies” oraz naukowa platforma internetowa Pol-Int dają silne impulsy interdyscyplinarnym badaniom poświęconym Polsce i podkreślą szczególną rolę Viadriny, jako miejsca, w którym prowadzona jest debata o tematyce europejskiej.

Link

Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera

Założone w 2012 roku Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem rozmaitych formacji polskiej państwowości oraz polskiego społeczeństwa, języka i kultury dawnej i dziś. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle i Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie, wspieranym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki i Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD).
Studia polonoznawcze prowadzone w ramach Centrum są z założenia studiami regionalnymi, które badają ten sam przedmiot z różnych perspektyw fachowych i pozostają w stałym dialogu metodologicznym z innymi studiami regionalnymi. Dzięki dwu fundowanym profesurom - historycznej i slawistycznej - możliwe stało się połączenie istniejącej na miejscu wiedzy fachowej w ramach wspólnej jednostki organizacyjnej o dobrych powiązaniach międzynarodowych. Centrum im. Aleksandra Brücknera prowadzi intensywną wymianę z licznymi instytucjami naukowymi w Polsce oraz w krajach, które są i były ściśle powiązane z Polską. Jego celem jest rozwijanie i promowanie wieloperspektywicznych rozważań na temat Polski i jej międzynarodowych oraz europejskich powiązań.
W ramach nowego kierunku studiów magisterskich, Interdyscyplinarnych Studiów Polonoznawczych, który wystartował w Halle i w Jenie jesienią 2013 roku, studenci różnych specjalności wspólnie zdobywają wiedzę na temat polskiego języka i polskiej kultury. Poza tym Centrum prowadzi działalność kulturalno-oświatową i popularno-naukową adresowaną do szerszej publiczności.

Link

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int)

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to internetowa platforma naukowa służąca wymianie informacji naukowych i międzynarodowej komunikacji w dziedzinie badań nad Polską. Od 2014 Pol-Int udostępnia szerokiemu środowisku badawczemu informacje z zakresu studiów o Polsce na zasadzie otwartego dostępu oraz wspiera transgraniczną współpracę naukową.
Platforma oferuje informacje w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu badań nad Polską: najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach i sprawozdania oraz calls for papers. Informacje ukazujące się na stronie są rozsyłane przez newsletter dopasowany do indywidualnych preferencji użytkowników. Pol-Int umożliwia przedstawianie bieżących projektów, prowadzenie dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które dotychczas odizolowane od siebie w sposób fragmentaryczny prowadziły interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się na stronach Pol-Int i nawiązują dialog.
Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowo-badawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina.

Link

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Przedstawicielstwo w Warszawie)

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Będąc stowarzyszeniem niemieckich szkół wyższych wspiera internacjonalizację niemieckich uczelni, rozwój germanistyki i nauczanie języka niemieckiego za granicą.

Link

 

Uniwersytet Europejski Viadrina

Viadrina leży w samym centrum Europy – międzynarodowy charakter to nasz znak firmowy. Studenci i wykładowcy pochodzą z ponad 80 krajów, nauka języków w uniwersyteckim Centrum Języków Obcych oraz pobyty zagraniczne na ponad 250 uczelniach partnerskich, to oczywistość.

Od ponownego otwarcia w 1991 roku, Uniwersytet Europejski Viadrina stał się znanym w naukowym świecie miejscem na polsko-niemieckiej granicy; obecnie studiuje tu ponad 6 tys. studentów.

Na wydziałach Prawa, Ekonomii oraz Kulturoznawstwa szczególną rolę odgrywają europejskie oraz międzynarodowe aspekty prawa, gospodarki i kultury.

Gwarantujemy wyśmienite warunki studiowania: małe grupy seminaryjne, bezpośredni kontakt z wykładowcami, nowoczesne wyposażenie, indywidualne konsultacje dotyczące przebiegu studiów, planowanych praktyk i rozpoczęcia kariery zawodowej. Viadrina jest miejscem, w którym dzięki dobrej opiece, zdobywa się dyplom w regularnym czasie oraz, korzystając ze wsparcia Centrum Karier, jest się przygotowanym do podjęcia pracy zawodowej.

Międzynarodowa atmosfera, życie oraz praca ponad granicami tworzą klimat sprzyjający porozumieniu, które jest europejskie w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Serdecznie witamy w rodzinie Viadriny!

Link

-

Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk

Od ponad 40 lat Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk zapewnia pomoc humanitarną żyjącym jeszcze byłym więźniom niemieckich obozów koncentracyjnych i gett, niezależnie od ich wyznania, zapatrywań i poglądów. Oprócz indywidualnej i bezpośredniej pomocy, Stowarzyszenie zaprasza byłych więźniów jako świadków historii do Niemiec na spotkania z młodzieżą szkolną. W ten sposób pamięć o minionych wydarzeniach przekazywana jest młodym pokoleniom.

Link

Fundacja Genshagen

Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce

Fundacja im. Friedricha Eberta (FES), założona w 1925 r., działa na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej: wolności, sprawiedliwości i solidarności. Te ideały łączą ją z socjaldemokracją i wolnymi związkami zawodowymi. FES wspiera demokrację społeczną przede wszystkim poprzez edukację polityczną na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, doradztwo polityczne, współpracę międzynarodową z przedstawicielstwami FES w ponad 100 krajach, wspieranie osób uzdolnionych i poprzez pielęgnowanie pamięci zbiorowej demokracji społecznej m.in. w formie archiwum i biblioteki. W Polsce FES ma przedstawicielstwo od 1990 r. Głównymi obszarami działania w Polsce są stosunki polsko-niemieckie, Europa, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, stosunki pracy, polityka społeczna, demokracja i społeczeństwo obywatelskie, jak i podstawy demokracji społecznej. Partnerami FES są liczne organizacje pozarządowe, fundacje, związki zawodowe i instytuty naukowe.

Link

Fundacja im. Roberta Boscha

The Robert Bosch Stiftung is one of Europe's largest foundations associated with a private company. It continues the charitable pursuits of Robert Bosch, the founder of both the company and the Foundation and supports its own as well as third-party projects in the fields of international relations, education, society and culture, as well as health and science. Since its founding back in 1964, the Foundation has used more than 1.3 billion euros for charitable activities.

Link

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną zbliżoną ideowo do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Prowadzi międzynarodową działalnością w ponad 100 krajach wspierając demokrację, koncepcję państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej oraz porozumienie między państwami, kulturami i religiami.

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, jako pierwsza niemiecka fundacja polityczna, otworzyła swoje biuro 10 listopada 1989 r. W pierwszych latach działalności Fundacja angażowała się na rzecz uzyskania przez Polskę członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Dziś Fundacja w Polsce wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego, polsko-niemiecki dialog i jakość demokracji, a także zacieśnianie procesu integracji europejskiej. Podejmuje działania w zakresie edukacji obywatelskiej i doradztwa politycznego poprzez organizację seminariów, konferencji i warsztatów, które Fundacja przygotowuje sama, lub we współpracy z polskimi partnerami. Uzupełnieniem tych przedsięwzięć są stypendia, programy studyjne oraz publikacje wydawane lub dotowane przez Fundację.

Link

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie


Fundacja im. Heinricha Bölla jest niemiecką fundacją, której misja opiera się na ideach zielonej polityki. Zrównoważony rozwój, równe traktowanie, ponadkulturowe porozumienie są punktem odniesienia aktywności 32 biur w ponad 60 krajach na świecie.
Warszawskie Przedstawicielstwo działa od 2002 roku i aktualnie realizuje projekty w obszarach: Polityka Międzynarodowa, Demokracja & Prawa Człowieka oraz Energia & Klimat

Link

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Partnerzy: